سابقه تاریخی علم اقتصاد


علم اقتصاد به عنوان یک رشته علمی، بالغ بر دو قرن قدمت دارد. آدام اسمیت کتاب مشهور خود را به نام ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ منتشر ساخت. او در کتاب خود به نهضت آزادی سیاسی از ظلم رژیم های سلطنتی اروپایی و کوشش هایی به منظور آزاد کردن قیمت ها و دستمزد ها از نفوذ دولت و تعیین آن ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا پرداخت.
آدام اسمیت تنها آغاز کننده بود. تقریبا یک قرن بعد، وقتی شرکت های سرمایه داری پرتلاش نفوذ خود را بر راه آهن، نساجی، و سایر بخش ها در مناطق دیگر جهان گسترش دادند، انتقادات گسترده ای از سرمایه داری مطرح شد: کارال ماکس کتاب سرمایه را نوشت که بخش های مختلف آن در سال های ۱۸۶۷، ۱۸۸۵؛ ۱۸۹۴ تدوین شد. مارکس اظهار داشت که سرمایه داری محکم به فناس و بزودی دستخوش رکورد های اقتصادی، تحولات انقلابی خواهد شد و جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد.
یک قرن بعد از مارکس پیش بینی های او در رگورد های عظیم دهه های ۱۸۹۰ و ۱۹۳۰ و گسترش حکومت هایی که در میان یک سوم از جمعیت جهان با آموزه های مارکسیستی اداره می شدند تحقق یافت. این عوامل ادامه حیات سرمایه داری را به طور جدی مورد تردید قرار داد. جان مینارد کینز به دنبال رک.رد عظیم دهد ۱۹۳۰ کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را تدوین کرد. این اثر راه های گریز سرمایه داری از بحران و روش جدیدی از اقتصاد را ارئه می کرد، روشی که در آن دولت با اعمال مدیریت پولی و مالی به مقابله ادوار تجاری و بحران های اقتصادی می رود.
اسمیت، مارکس، کنیز سه تن از متفکرانی بودند که اقتصاد را شکل بخشیدند و ان را تبدیل به علمی اساسی کردند که امروزه وجود دارد.

 

علم اقتصاد

 


تعاریف علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارت است از مطالعه فعالیت هایی که شامل تولید و مبادله کالاهاست.

علم اقتصاد تحرکات کلی در جامعه، مانند روند قیمت ها، تولید و بیکاری را بررسی می کند. وقتی چنین پدیده هایی شناخته شوند، اقتصاد کمک می کند که دولت ها سیاست هایی بکار گیرند که عملکرد اقتصاد را بهبود می بخشند و آن را توسعه می دهند.

علم اقتصاد علم انتخاب است. این علم چگونگی انتخاب مردم را در استفاده از منابع تولیدی کمیاب یا محدود ( زمین، کارگر، تجهیزات، دانش فنی ) را برای تولید کالاهای مختلف ( از قبیل گندم، گوشت، لباس، جاده، اسلحه ) و توزیع این کالا ها در میان افراد مختلف جامعه برای مصرف بررسی می کند. 

علم اقتصاد بررسی تجارت بین کشورهاست. این علم کمک می کند تا پاسخ این سوال که چرا کشور ها بعضی کالاها را صادر و بعضی دیگر را وارد می کنند روشن شود،  اثرات محدودیت ها و موانع اقتصادی در مرزهای گمرکی کشور را بررسی می کند.

علم اقتصاد عبارت است از بررسی پول، بانکداری، سرمایه، و ثروت.

به تعاریف فوق می توان تعابیر بسیار دیگری افزود. اما می توان همه این تعاریف را در تعریف زیر خلاصه کرد:

علم اقتصاد عبارت است از بررسی پگونگی استفاده جوامع از منابع کمیاب به منظور تولید کالاهای با ارزش و توزیع آن ها بین گروه های مختلف.