تجزیه و آزمایش

 

گاهی تاریخ تجزیه و تحلیل ارز و آمار نمی تواند پاسخ روشنی را به سولات مهم بدهند. جهان در واقع اقتصادی همراه با هزاران قیمت و میلیون ها خانوار فوق العاده پیچیده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان دست به آزمایش های کنترل شده برای درک و تشخیص فرایند های پیچیده می زنند. آزمایش های کنترل شده چیست؟ دانشمندان  آزمایش های کنترل شده را با تقسیم یک جمعیت آماری به دو یا چند گروه انجام می دهند. انجام هر یک از این گروه ها دقیقاض برخورداری یکسان می کنند با این تفاوت عاملی را در هر گروه تغییر می دهند. آزمایشی برای تعیین این که آیا ساخارین موجب سرطان در مکوش های صحرایی می شود یا خیر، یک گروه « گواه » از مکوش های ساخرین داده نشده، در حالی که گروه « آزمایشی و تحلیل ارز » مقادیر متفاوتی ساخارین در برنامه غذایی هر روز خود مصرف می کرد. عامل اساسی در چنین آزمایشی کنترل شده ای تغییر ساخارین و ثابت نگه داشتن سایر چیز ها ( آب، نور، غذا، ژنتیک ) است تا بدین وسیله آزمایش کننده قادر به تعیین این امر باشد که آیا ساخارین تاثیری بر روی موش هایی صحرایی دارد یا خیر.

 

تحلیل ارز

 

آزمایش در اقتصاد مشکل تر از بسیاری از علوم دیگر است. به عنوان مثال، اقتصاد دانان نمی توانند متغیر های اقتصادی را با همان دقتی بسنجد که علمای علوم طبیعی جرم سرعت یا فاصله را اندازه گیری کنند. بعلاوه به و جود آوردن شرایط اقتصاد واقعی در آزمایش گاه مشکل است. ومردم اغلب در شرایط آزمایشی رفتار خاصی دارند که با رفتارهای آن ها در شرایط عادی متفاوت است. اما طی یک رشته آزمایش های کنترل شده در طول پانزده سال اقتصاددانان دیگر دست اندرکاران واکنش های مردم را نسبت به انواع مختلف برنامه های دولت در بالا بردن درآمدهای فقرا اندازه گیری کرده اند این آزمایش ها و تحلیل ارز در نشان دادن چگونگی تاثیر تغییرات برنامه دولت در عادات کاری و رفتار پس انداز کردن مردم فوق العاده مفید و موثر بودند.